Aksharmandla

Aksharmandala – a mandala formed of dense Devanagari letters

30 x 30 cm